Nowa strona SP3
STRONA SP3
GOSSM
Podręczniki i dokumentacja
· Podręczniki-klasa III
Projekty edukacyjne
· Informacja dla rodziców
Kto jest online?
Obecnie jest 5 gości i 0 użytkowników online.

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikim już dziś.

Języki
Wybierz język interfejsu:

 
 
PREAMBUŁA
 
DO SZKOLNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
 
 
 
 1. Uznajemy, że branie narkotyków, picie alkoholu i palenie papierosów jest szkodliwe i niebezpieczne.
 2. Przepisy te powstały, aby uczniowie uczęszczający do naszego gimnazjum  mogli uczyć się i dorastać w środowisku bezpiecznym, zdrowym i wolnym od chemicznych środków uzależniających.
 3. Dotyczą one zakazu sprzedawania, używania i bycia pod wpływem środków uzależniających w szkole i obowiązują wszystkich użytkowników szkoły oraz inne osoby przebywające na jej terenie.
 4. Palenie papierosów przez nauczycieli i pracowników szkoły jest możliwe tylko w wyznaczonym, odizolowanym od uczniów miejscu zgodnym z przepisami.
 5. Ustalenia te dotyczą również wszystkich użytkowników szkoły przebywających na terenie przyszkolnym.
 6. Powyższe przepisy dotyczą również imprez szkolnych odbywających się poza szkołą (wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne).
 7. Uczniów obowiązuje również zakaz posiadania wszelkich środków uzależniających.
 8. W czasie przerw lekcyjnych uczniowie mają obowiązek pozostać na terenie szkoły lub przyszkolnym.
 9. Nauczyciele dyżurujący i pracownicy obsługi mają obowiązek zgłaszania wychowawcom przypadków naruszania tego przepisu.
 10. Uczniowie, którzy mają problem z używaniem środków uzależniających mogą zwrócić się o pomoc do wybranego przez siebie nauczyciela.
 11. Uczniowie , którzy do tej pory eksperymentowali ze środkami uzależniającymi, otrzymają pomoc i wsparcie zgodnie z ustalonymi procedurami szkolnego programu.
 12. Jednocześnie informujemy, że uczniowie, nauczyciele i rodzice będą mieli możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień.
 13. Uczniowie oraz inni użytkownicy szkoły, którzy nie będą przestrzegać ustalonych w tej sprawie przepisów, muszą się liczyć z konsekwencjami przewidzianymi w regulaminie oraz konsekwencjami prawnymi. Powyższe ustalenia przekazujemy do wiadomości wszystkich uczniów, rodziców i innych użytkowników szkoły.
I. Postępowanie wobec ucznia, który w szkole jest pod wpływem środków uzależniających (lub istnieje takie podejrzenie)
 
 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy i zapewnia mu bezpieczeństwo.(w gabinecie dyrektora lub pedagoga)
 3. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych wzywa pogotowie lub udziela innej pomocy medycznej.
 4. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.
 5. W przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz.
 6. W przypadku ucznia, który jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków uzależniających) – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu oraz w sytuacji, gdy uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych – dyrektor zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.
 7. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń (przed ukończeniem 18 roku życia) znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych narkotyków powtarzają się, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem ma obowiązek powiadomić o tym Sąd Rodzinny.
 
II. Postępowanie w przypadku posiadania przez ucznia środków  uzależniających (akcesoriów) lub gdy istnieje takie podejrzenie.
 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, pedagog) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu posiadane środki, pokazał zawartość teczki szkolnej lub kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa wykonać czynności przeszukiwania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły, która informuje zaistniałym zdarzeniu rodziców i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce oddać substancji ani pokazać zawartości teczki , szkoła wzywa Policję, która zabezpiecza znalezione przedmioty i zabiera do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń dobrowolnie odda posiadany środek, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem powiadamia o tym Policję. Wstępnie próbuje ustalić, w jaki sposób uczeń nabył ten środek. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje.
 5. W sytuacji znalezienia u ucznia papierosów, nauczyciel niszczy je(zabiera). O fakcie tym powiadamia wychowawcę, który przekazuje informację rodzicom i sporządza odpowiednią notatkę.
 6. W przypadku, jeśli uczeń nie chce oddać posiadanych papierosów, nauczyciel wzywa jego rodziców.
 
III. Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły środków uzależniających (akcesoriów).
 
 1. Nauczyciel zabezpiecza znalezioną substancję przed dostępem innych osób oraz ewentualnym zniszczeniem.
 2. Powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, który wzywa Policję.
 3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje substancję i informuj o szczegółach zdarzenia.
 
IV. Reakcja na używanie przez uczniów środków uzależniających poza terenem szkoły.
 1. Osoba będąca świadkiem używania środków uzależniających przez ucznia poza terenem szkoły informuje wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia i dyrekcję
 3. Następnie podejmuje odpowiednie działania wychowawcze ujęte w procedurach
V. Postępowanie nauczyciela w przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia
 
 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły.
 2. Przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły pod opiekę.
 3. Dyrektor powiadamia rodziców ucznia, niezwłocznie wzywa Policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 4. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa i przekazuje Policji.
 
VI. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego:
 Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do :
 • udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, wezwania karetki pogotowia, gdy ofiara doznała obrażeń.
 • powiadomienia dyrektora szkoły i wychowawcy.
 • wychowawca powiadamia rodziców ucznia.
 • dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa Policję w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 • W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję – tel. 997 lub 112.
 
VII. Postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia społecznego.
 
 1. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądzie sytuacji w miejscu zaistnienia szkody.
 2. Informuje o fakcie dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor podejmuje próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody.
 4. W przypadku ustalenia sprawcy dyrektor wzywa do szkoły jego rodziców i ustala zasady pokrycia strat.
 
VIII. Postępowanie wobec osoby „obcej” na terenie szkoły i przyszkolnym przez „osobę obcą na terenie szkoły” rozumie się osobę, która:
·        nie jest rodzicem ucznia tej szkoły
·        nie jest pracownikiem szkoły
·        nie jest osobą wypełniającą aktualnie na terenie szkoły zadania i funkcje znane dyrekcji szkoły.
·        swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 
 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły ustala powody obecności osoby  postronnej w szkole.
 2. W sytuacji powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, który nakazuje tej osobie opuszczenie terenu placówki.
 3. W przypadkach drastycznych dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję, podejmując działania mające na celu zabezpieczenie dzieci i pracowników.


 
 
 
 
 
 
 
 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
Strona oparta jest na systemie PostNuke. PostNuke jest Darmowym Oprogramowaniem na licencji GNU/GPL.
Zdjęcia i artykuły są własnścią autorów.
Administrator serwisu.