Nowa strona SP3
STRONA SP3
GOSSM
Podręczniki i dokumentacja
· Podręczniki-klasa III
Projekty edukacyjne
· Informacja dla rodziców
Kto jest online?
Obecnie jest 5 gości i 0 użytkowników online.

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikim już dziś.

Języki
Wybierz język interfejsu:

 
 
WSO

Szczegółowe zasady

 wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach – Dz.U.Nr 41 poz.413 z 1999r.

§ 1

Ocenianie ma na celu:

1.     Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie.

2.     Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

3.     Motywowaniu ucznia do dalszej pracy.

4.     Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

5.     Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

§ 2 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.     Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych:

ü KONIECZNE – (dopuszczający) – wiedza i umiejętności najbardziej niezbędne, pozwalające wykonać proste zadania z życia codziennego, absolutnie konieczne do kontynuowania dalszej nauki;

ü PODSTAWOWE- (dostateczny) – najbardziej przystępne elementy treści nauczania, najprostsze i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnych działaniach ucznia;

ü ROZSZERZAJĄCE – (dobry) – umiarkowanie przystępne elementy treści, bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne na danym i wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnych działaniach ucznia;

ü DOPEŁNIAJĄCE – (bardzo dobry) – trudne do opanowania elementy treści, najbardziej złożone i unikalne, twórcze i unikalne naukowo, odległe od bezpośredniej i pozaszkolnej działalności ucznia;

ü PONADPROGRAMOWE – (celujący) – treści programowe wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki.

 

2.     Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie.

§ 3 

Składniki oceny:

A.   Zakres wiadomości i umiejętności.

B.   Rozumienie materiału naukowego.

C.   Umiejętność stosowania wiedzy.

D.   Kultura przekazywania wiadomości.

 

A.   Zakres wiadomości i umiejętności.

Kryterium ustalania zakresu i jakości wiadomości

Poziom w stopniach

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe, treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

6

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru) wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ.

5

Opanowanie materiału programowego, wiadomości  powiązane związkami logicznymi.

4

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

3

Fragmentaryczna znajomość treści programowych i umiejętności ich zastosowania pod kierunkiem nauczyciela.

2

Brak wiadomości uniemożliwiających dalsze kształcenie.

1

 

B.   Rozumienie materiału naukowego.

Kryterium rozumienia

Poziom w stopniach

Zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez  jakichkolwiek ingerencji z zewnątrz.

6

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez ingerencji nauczyciela.

5

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk  inspirowane prze nauczyciela

4

Dość poprawne rozumowanie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.

3

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętności wyjaśniania zjawisk.

2

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

1

 

C.   Umiejętność stosowania wiedzy.

Kryterium umiejętności stosowania wiedzy

Poziom w stopniach

Samodoskonalenie się poprzez: samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych                         i praktycznych.

6

Umiejętne wykorzystanie wiadomości teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

5

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

4

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

3

Elementarne umiejętności  stosowania wiedzy przy pomocy nauczyciela

2

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

1

 

D.   Kultura przekazywania wiadomości.

Kryterium przekazywania wiedzy

Poziom w stopniach

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

6

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

5

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych.

4

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane językiem zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

3

Liczne błędy w nazywaniu kwestii naukowych, nieporadny styl.

2

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, trudności w mówieniu i pisaniu.

1

OGÓLNA OCENA:

OCENA

% wykonania pracy

celująca

100%

bardzo dobra

90% - 99%

dobra

70% - 89%

dostateczna

50% - 69%

dopuszczająca

30% - 49%

niedostateczna

poniżej 30%

§ 4

Bieżące ocenianie odbywa się w gimnazjum według skali sześciostopniowej, z tradycyjnym stosowaniem plusów i minusów:

OCENA SŁOWNA

SKRÓT

OCENA CYFROWA

+50%

- 50%

UWAGI

CELUJĄCY

CEL

6

-

-

nie używamy plusów

i minusów

BARDZO DOBRY

BDB

5

5+

5-

 

DOBRY

DB

4

4+

4-

 

DOSTATECZNY

DOST

3

3+

3-

nie używamy dwóch minusów

DOPUSZCZAJĄCY

DOP

2

2+

2-

 

NIEDOSTATECZNY

NDST

1

-

-

nie używamy plusów

i minusów

 

§ 5

1)    Ocenianie bieżące ma następujące formy:

·        wypowiedzi ustne (przedmiotowe systemy oceniania określają kryteria oceniania różnych rodzajów wypowiedzi ustnych ze względu na badane umiejętności ucznia i wynikających z zastosowanych metod edukacyjnych np. aktywizujących),

·        wypowiedzi pisemne: prace klasowe jedno – lub dwu godzinne, sprawdziany 10-20 minutowe pisane w klasie,

·        opracowania pisemne domowe (bieżące i długoterminowe),

·        obserwacja aktywności ucznia i jego zaangażowania w proces lekcyjny – zwł. podczas wykonywania zadań indywidualnych i w pracy grupowej.

2)    Zobowiązania co do terminu sprawdzenia, omówienia i udostępnienia uczniom prac pisemnych podejmują i formułują poszczególni nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania, przy uwzględnieniu pkt. 11 rozdz. I Regulaminu szkoły.

3)    Powiadomienia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności:

a)     sprawdzianów oceniających wiedzę bieżącą (kartkówki można przeprowadzić bez uprzedzenia),

b)    sprawdziany powtórzeniowe po zakończeniu cyklu wiedzy winny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,

c)     sprawdziany obejmujące wiedzę semestralną, roczna winny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,

d)    w dniu nauki może się odbyć tylko jeden sprawdzian powtórzeniowy.

4)    Oceny są jawne dla ucznia. Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu, przedstawia rodzicom i niezwłocznie zwraca nauczycielom, który ma obowiązek gromadzenia informacji o wyrażonych bieżącymi ocenami postępach swoich uczniów.

5)    Na prośbę ucznia nauczyciel powinien wyczerpująco i jasno uzasadnić ocenę.

·


dalej


 
 
 
 
 
 
 
 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
Strona oparta jest na systemie PostNuke. PostNuke jest Darmowym Oprogramowaniem na licencji GNU/GPL.
Zdjęcia i artykuły są własnścią autorów.
Administrator serwisu.