Nowa strona SP3
STRONA SP3
GOSSM
Podręczniki i dokumentacja
· Podręczniki-klasa III
Projekty edukacyjne
· Informacja dla rodziców
Kto jest online?
Obecnie jest 5 gości i 0 użytkowników online.

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikim już dziś.

Języki
Wybierz język interfejsu:

 
 
Plan Pracy Szkoły

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA   W SOKOŁOWIE PODL.

Plan Pracy Szkoły- realizacja przedsięwzięć, projektów edukacyjnych, konkursów, imprez szkolnych w roku szkolnym 2012/2013

 

Główne zadania kierunkowe szkoły:

 

1.    Kształcenie, opieka i wychowanie, wykształcenie poczucia odpowiedzialności, uczenie tolerancji, współpraca ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie właściwych postaw młodzieży oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie.

2.    Doskonalenie zadań pedagogicznych związanych z:

a.    realizacja planów wychowawczych klas z uwzględnieniem zadań wychowania regionalnego, zdrowotnego, prorodzinnego i programu orientacji zawodowej

b.    realizacja planów współpracy ze Szkolną Radą Rodziców, Radami Klasowymi Rodziców i wszystkimi rodzicami dzieci uczęszczającymi do szkoły.

3.    Stosowanie różnych form kontroli wiedzy uczniów ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju testów.

4.    Stosowanie ogólnoszkolnego systemu oceniania uczniów w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe.

5.    Otoczenie opieką najzdolniejszych uczniów i przygotowanie ich do konkursów przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, międzyklasowych, ogólnoszkolnych i międzyszkolnych.

6.    Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce pod kierunkiem nauczyciela.

7.    Otoczenie opieką uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów dojeżdżających z wykorzystaniem wszystkich możliwych form pomocy, w tym przypisanie do grup w świetlicy szkolnej.

8.    Realizacja harmonogramu  imprez szkolnych.

9.    Wypracowanie form współpracy w klasach I oraz kontynuacja współpracy w klasach II i III na płaszczyznach:

a.    nauczyciele – uczniowie

b.    nauczyciele – rodzice

c.     szkoła – środowisko szkolne

10.                       Kontynuowanie działań wychowawczych zmierzających do zmniejszenia absencji uczniów.

11.                        Diagnostyka i objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze.

12.                        Rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży przez włączenie jej do pracy w organizacjach uczniowskich.

13.                        Przeprowadzenie cyklu imprez sportowych i turystycznych.

14.                        Kontynuacja obchodów „Dnia Patrona”.

15.                        Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów na cele szkoły.

16.                        Podjęcie działań promujących szkołę na zewnątrz.

 

Czas realizacji

Zadania

Odpowiedzialni

Wrzesień 2012

1.     Integracja zespołów klasowych – kl. I

 

2.     Rozpoznanie warunków środowiskowych uczniów.

 

3.     Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

4.     Zapoznanie rodziców z zasadami udzielania pomocy finansowej uczniom.

5.     Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz programem przeciwdziałania uzależnieniom.

6.     Planowanie pracy pozalekcyjnej i wdrażanie projektu rozszerzającego program wybranych przedmiotów. Planowanie i wdrażanie innych form zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, organizacje szkolne).

7.     Opracowanie harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych.

8.     Sporządzenie terminarza imprez sportowych.

9.     Apel z okazji 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

10.Udział w akcji „Sprzątanie Świata – Sokołów 2012”


11.Ogólnoszkolny konkurs fotograficzny „Dzikie wysypiska najbliższej okolicy”

wychowawcy klas I, psycholog, pedagog

 

wychowawcy, pedagog, psycholog, prac. świetl. szkolnej

opiekunowie SU (R. Kalicka)

dyr. szkoły, wychowawcy, pedagog


wychowawcy klas


dyrekcja szkoły,  nauczyciele w ramach dziewiętnastej  i dwudziestej godziny pensum

 

powołana komisja

nauczyciele w-f

 

J.Odziemczyk

nauczyciele: muzyki, plastyki, historii

dyrekcja szkoły, sekcja ekologiczna, samorząd uczniowski

H. Włodarczyk Szybka, J.Krystosiak, M.Turemka, M. Kozak

Październik 2012

1.     Zorganizowanie grup pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

2.     Dzień Edukacji Narodowej – akademia


3.     Ślubowanie uczniów klas I.

4.     Poinformowanie uczniów o harmonogramie konkursów przedmiotowych.

5.     Szkolny konkurs ortograficzny

wych. świetlicy i klas, pedagog i psycholog

M.Pogorzelska, T. DziukowskaK.Jadczuk, P.Przeździecki,

wychowawcy klas  I. Samorząd Szkolny, R. Kalicka

dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

nauczyciele  j. polskiego

Listopad 2012

1.     Andrzejki ogólnoszkolne

2.     Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków.

 

3.     Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

 

4.     Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

wych. świetlicy, wych. klas, samorząd szkolny

J. Odziemczyk, J. Iwański i nauczyciele (w ramach 19 i 20 godz. pensum

E. Gajzler,

J. Odziemczyk

 

M.Brzozowska, R. Kalicka ,P.Przeździecki, K.Jadczuk

Grudzień 2012

1.     Mikołajki klasowe.

2.     Wigilie klasowe.

3.     Jasełka i Ogólnoszkolne spotkanie opłatkowe

 

 

4.     Wigilia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

wychowawcy klas, Samorząd Szkolny

wychowawcy klas

s.M.Tchórzewska

T. Dziukowska, K.Jadczuk, P. Przeździecki

dyrektor, wychowawcy świetlicy i samorząd świetlicowy

Styczeń 2013

1.     Próbny egzamin dla uczniów klas III.

2.     Choinka szkolna.

3.     Wyjazdy na stok narciarski do Rąblowa

dyrektor, członkowie szkolnych zespołów nadzorujących

Rada Rodziców

K. Leszczyński, M. Świerk

Luty 2013

1.     Walentynki szkolne.

 

2.     Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać mrozy”

 

samorząd szkolny i świetlicowy, wychowawcy świetlicy

M. Kozak, H. Włodarczyk Szybka, M. Szybka, M. Turemka

Marzec 2013

1.     Dzień Patrona.

2.     „Kangur” – konkurs matematyczny.

3.     Dzień Profilaktyki w szkole

 

4.     Powitanie wiosny

5.     Dzień Żołnierza Wyklętego

6.     Dzień otwarty

 

A.Wojciuk, K. Jadczuk, P. Przeździecki

nauczyciele matematyki

dyrekcja, pedagog J. Turos, psycholog, wychowawcy klas

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

J.Odziemczyk

dyrektor, komisja ds. promocji, P.Przeździecki, K. Jadczuk

Kwiecień 2013

1.     Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III.

2.     Szkolne obchody Dnia Ziemi.

dyrektor, członkowie szkolnych zespołów nadzorujących

H,Wł.Szybka, E. Gajzler, M.Turemka,J.Krystosiak,

Maj 2013

1.  Wycieczki klasowe

 

2.  Akademia z okazji „Świąt majowych”.

 

3.Szkolny konkurs matematyczny

wychowawcy klas, sekcja turystyczna samorządu szkolnego

J. Biłas, E. Gajzler, J. Iwański

 K.Jadczuk, P.Przeździecki

J.Biłas, Ag.Wojciuk

Czerwiec 2013

1.     Dzień Dziecka

 

2.     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

wychowawcy klas, n-le wych. fizycznego,

dyrektor szkoły, n- le poloniści, K. Jadczuk, K. Siemieniuk, P. Przeździecki

 

Zadania do realizacji w ciągu całego roku szkolnego

1.     Przeprowadzenie w klasach I – III cyklu lekcji poświęconych patronowi M. Kopernikowi.

2.     Kontynuacja działań mających na celu zmniejszenie absencji uczniów na zajęciach szkolnych. Kontynuacja konkursu „100% frekwencji”.

3.     Przeprowadzanie spotkań z rodzicami zgodnie z harmonogramem.

4.     Organizowanie różnych form pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

5.     Ocena sytuacji wychowawczej w szkole i realizacji obowiązku szkolnego.

6.     Udział w konkursach zewnętrznych według otrzymywanych propozycji.

7.     Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów i rodziców

8.     Praca zespołów nauczycielskich organizujących pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

9.     Podjęcie działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia

10.  Kontynuacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w szkole i podczas wyjść i wyjazdów organizowanych przez szkołę

wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

dyrekcja szkoły, pedagog, wychowawcy klas

 

wychowawcy klas, dyrektor szkoły, psycholog, pedagog

wychowawcy klas i świetlicy szkolnej, pedagog i psycholog

dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog

dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

pedagog, psycholog

 

dyrektor, pedagog, psycholog, wych. klas

dyrektor, wych. klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

dyrektor, wychowawcy klas, pedagog, psycholog, wychowawcy świetlicy, nauczyciele wych. – fiz.

IMPREZY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Cele działań

Formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Rozwijanie atmosfery rywalizacji wśród uczniów w poszczególnych zespołach klasowych i w szkole oraz przygotowanie i wyselekcjonowanie uczniów do udziału w zawodach między szkolnych

Biegi przełajowe

Wrzesień

Nauczyciele wychowania fizycznego

Turniej piłki nożnej kl. II i I

Wrzesień

 

Turniej piłki ręcznej kl. III dziewczęta i chłopcy

Wrzesień – październik

Turniej piłki siatkowej kl. II dziewczęta

Listopad

Zawody pływackie

Grudzień

Turniej halowej piłki nożnej kl. I-II chłopcy

Luty

Turniej koszykówki kl. I dziewczęta

Marzec

Szkolne zawody lekkoatletyczne Kwiecień    
Zawody strzeleckie Maj        


 
 
 
 
 
 
 
 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
Strona oparta jest na systemie PostNuke. PostNuke jest Darmowym Oprogramowaniem na licencji GNU/GPL.
Zdjęcia i artykuły są własnścią autorów.
Administrator serwisu.